Regulamin Strony

Definicje

1. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Posiłki – posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie naszej restauracji.

3. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu oraz składania za jego pośrednictwem zamówień i rezerwacji.

4. Rezerwacja – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. Rezerwacja składana jest przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

5. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.niepospolita-lublin.com (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem którego świadczone są Usługi.

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu.

7. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu, w szczególności składania Zamówień i Rezerwacji.

8. Usługodawca – właściciel Serwisu, tj. BOGDAN BUDZYŃSKI z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Nowy Świat, nr 15, lok. 18A, 20-418 Lublin, NIP 9462141343, REGON 384850347, VAT 9462693427.

9. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży. Zamówienie składane jest przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Polityka prywatności Serwisu

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usług poprzez Serwis. Usługi świadczone przez nasz serwis obejmują umożliwienie Użytkownikom składania Zamówień oraz Rezerwacji online. Usługi przeznaczone są dla wszystkich użytkowników, z tym zastrzeżeniem, że Usługi, o których mowa przeznaczone są dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest BOGDAN BUDZYŃSKI z siedzibą w Lublinie, pod adresem ul. Nowy Świat, nr 15, lok. 18A, 20-418 Lublin, NIP 9462141343, REGON 384850347, VAT 9462693427.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Składanie zamówień

1. Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki prezentowane przez naszą restaurację za pośrednictwem Serwisu.

2. Informacje o dostępnych Posiłkach prezentowane przez naszą restaurację za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.

3. Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie zawiera dane adresowe oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.

4. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

5. Zamówienie należy złożyć poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej Serwisu podając dane osobowe niezbędne do złożenia Zamówienia.

6. W formularzu Zamówienia należy podać: imię, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.

7. Złożenie Zamówienia poprzez stronę internetową Serwisu następuje w wyniku wysłania Zamówienia. Wysłanie Zamówienia następuje po akceptacji i potwierdzeniu przez Użytkownika wszystkich jego istotnych elementów oraz naciśnięciu przycisku „Płatność Online” lub „Płatność przy odbiorze”. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku, Użytkownik ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posiłku. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Użytkownikowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Serwisu.

8. Po otrzymaniu przez Użytkownika od Usługodawcy informacji o przyjęciu Zamówienia w formie komunikatu wyświetlanego na stronie Serwisu oraz wiadomości email wysłanej na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika między Użytkownikiem a Usługodawcą zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomości email) Umowa sprzedaży Posiłku.

9. W przypadku zdarzeń losowych uniemożliwiających lub utrudniających przyjęcie Zamówienia lub realizację Zamówienia przez Restauratora umowy sprzedaży posiłku, Usługodawca skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem w celu:
a) ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzedaży Posiłku lub
b) złożenia Użytkownikowi oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z nim Umowy sprzedaży Posiłku lub
c) przyjęcia od Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Usługodawcą Umowy sprzedaży Posiłku.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Posiłku następuje poprzez przesłanie Użytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz pozostałych wymaganych informacji. Opcjonalnie Użytkownikowi może zostać także dostarczona faktura VAT.

11. Zamówienia są realizowane w cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posiłków z chwili składania Zamówienia.

12. W przypadku sprzedaży dokonywanej w ramach ogłaszanych promocji Usługodawca zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych, czasowych lub innych ograniczeń w sprzedaży Posiłków. Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w warunkach promocji.

Płatności

1. Użytkownicy mogą płacić za zamawiane za pośrednictwem Serwisu:
a) gotówką, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
b) kartą płatniczą, bezpośrednio do rąk dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zamówienia,
c) w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności.

2. Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w przeciągu 8 min) transakcji przez dostawcę usług płatniczych pośredniczącego w danej operacji transferu środków płatniczych.

Polityka plików „cookies”

Nasz Serwis wykorzystuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, czyli np. komputerze Użytkownika, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

3. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Polityka reklamacji

1. Nasz Serwis ma obowiązek realizacji Usług Zamówień oraz Rezerwacji online bez wad.

2. Nasz Serwis odpowiada wobec Użytkownika z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu Zamówienia oraz Rezerwacji online na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.

3. Reklamacje dotyczące Zamówień lub Rezerwacji online mogą być zgłaszane:

  • telefonicznie, na numer telefonu podany w sekcji kontakt;
  • na piśmie, na adres podany w niniejszym Regulaminie (Nowy Świat, nr 15, lok. 18A, 20-418 Lublin).

4. Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie – adres e-mail i numer telefonu kontaktowego), wskazanie przyczyny reklamacji oraz treści żądania.

5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od ich otrzymania. 

6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji nasz Serwis powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji lub poprzez adres email.